หน้าแรก 
ความเป็นมา 
สมาชิก-สิทธิประโยชน์ 
ข่าวสาร 
บริการของสมาคม 
เครือข่ายและการสนับสนุน 

 

 
บริการของสมาคม > ศูนย์ฝึกอบรม
 
      ศูนย์ฝึกอบรม สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่เน้นจัดการฝึกอบรมด้านการบริหารและ จัดการโครงการ การ ฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพบุคลากร ในการทำงานพัฒนาชุมชน การจัดการธุรกิจขนาดเล็กและการส่งออกสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน ในรูปแบบของหลักสูตรสำเร็จ และหลักสูตฝึกอบรมเฉพาะด้าน ตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยมีวิทยากร และทีมงานที่มีความพร้อม ความชำนาญในการฝึกอบรม ซึ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปรึกษา และวางแผนการอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสมาคม ได้ตามความต้องการ
การบริการจัดการโครงการ
(Project Management)
- วิธีการวางแผนดำเนินการ การติดตามสนับสนุนและ ประเมินผลโครงการ อย่างมีส่วนร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมาย
   
   
 
การเขียนโครงการ
(Project Writing)
- วิธีเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรนานาชาติ
   
การจัดการธุรกิจขนาดเล็ก
(Small Enterprice Management)
- เพิ่มความสามารถ ทักษะ ในการเป็นผู้ประกอบการและการทำ แผนธุรกิจขนาดเล็ก การสร้างและ รักษาตลาดผู้ซื้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ผู้นำกิจกรรมมนุษสัมพันธ์
(Facilitator to Group activity)
- วิธีนำกิจกรรมมุษยสัมพันธ์ มาใช้กับกระบวนการฝึกอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวน การเรียนรู้
การส่งออกสินค้าหัตถกรรม
(Exporting Local Handicraft)
- การพัฒนาสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้า ให้ได้มาตรฐานส่งออก และเรียนรู้ขั้นต้อนการส่งออก
 
 
  © Copyright 2003 YMCA All Right Reserved.