หน้าแรก 
วามเป็นมา 
สมาชิก-สิทธิประโยชน์ 
ข่าวสาร 
บริการของสมาคม 
เครือข่ายและการสนับสนุน 

 


 
บริการของสมาคม > บริการด้านกิจกรรมนานาชาติ (หน้าที่1)

  ศูนย์กิจกรรมนานาชาติ สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ มีประสบการณ์มากกว่า15 ปี
ในการนำเยาชนจากต่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมาร่วมกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเพื่อที่
จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันและสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีในระดับ
นานาชาติ เพื่อที่จะเป็นโอกาสอันดีใหักับอาสาสมัครและเยาชนไทยได้มีโอกาส ได้รับรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากกิจกรรมต่าง ๆ

  เป็นเวลากว่าสิบปีที่มีคณะเยาวชนจากต่างประเทศได้มาเยี่ยมเยียน สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ ซึ่งมิใช่เพียงแต่เพียงมาเรียนรู้ในเรื่องพัฒนา หากแต่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเยาวชนไทย ในการพัฒนาพื้นที่ในตัวเมืองตลอดถึง ชนบทที่ห่างไกลออกไป ในการทำกิจกรรมบริการชุมชน คณะเยาวชนจากต่างประเทศและ เยาวชนไทยก็ยังได้มีโอกาสในการอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมป์ ทั้งในเมือง และหมู่บ้านต่าง ๆ อีกด้วย


  ตลอดมาทางศูนย์ฯ ได้มีโอกาสในการจัดกิจกรรมให้กับคณะเยาชนจากประเทศต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นคณะเยาวชนจากประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน เยอรมัน สิงคโปร์ เกาหลี และญี่ปุ่น จากประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้เอง ที่ทำให้ศูนย์กิจกรรมนานาชาติ วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ เป็นผู้นำในด้านการทำกิจกรรมในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเยาวชน
 
  © Copyright 2003 YMCA All Right Reserved.