หน้าแรก 
ความเป็นมา 
สมาชิก-สิทธิประโยชน์ 
ข่าวสาร 
บริการของสมาคม 
เครือข่ายและการสนับสนุน 
 
 
                                                ไห้บริการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ กิจกรรมสำหรับ
                        เยาวชนและโครงการลดพฤติกรรมเสี่ยงการติดเชื้อเอดส์
เลขที่ 6 ถนนสันป่ายาง อำเภอเมือง
จังหวัด ลำพูน 51000
                                         66-53-511955 และ 66-53-561045
   
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2003 YMCA All Right Reserved.