• ทีมงาน

  • โรงแรมดิอินเตอร์เนชั่นนอล วาย เอ็ม ซี เอ เฃียงใหม่

  • โรงแรม วาย เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่

YOUNG MEN'S CHRISTEAN ASSOCATION

SPIRIT. MINE. BODY

 

Translate To:

วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคคล  สังคม 

และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

News

ประกวดเขียนความประทับใจและการน้อมนำแนว "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มาประยุกต์ใช้ในชีวิตและกางาน  Download กติกา

ได้ใน  @Facebook

สามารถศึกษาแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้นะคะ  click  เอกสารเผยแพร๋

Statistics

Members
Members: 1
Online
Active Users: 10072
Members: 45
Guests: 10027
Bots: 8415
Visits last 24h (live): 79
Visits last 24h (bots): 69

Newsletters