Translate To:

หลักสูตรภาษาจีน

 

ภาษาจีนชั้นต้นสำหรับเด็ก (Nihao) สำหรับนักเรียนอายุ 8 - 13 ปี
เน้นทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางที่ถูกต้อง เรียนรู้คำศัพท์, รูปประโยค และสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้สื่อการสอนและกิจกรรมที่สนุกสนานในชั่วโมงเรียน เรียน สนุก เข้าใจง่าย หลักสูตรมีทั้งหมด 10 ระดับ โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง

 

ภาษาจีนชั้นต้นสำหรับวัยรุ่น (CT) สำหรับนักเรียนอายุ 13 - 18 ปี
เน้นทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางที่ถูกต้อง เรียนรู้คำศัพท์, รูปประโยค และสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้สื่อการสอนและกิจกรรมที่สนุกสนานในชั่วโมงเรียน เรียน สนุก เข้าใจง่าย หลักสูตรมีทั้งหมด 8 ระดับ โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง

 

ภาษาจีนชั้นต้นสำหรับผู้ใหญ่ (CA) สำหรับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป                 

เน้นฝึกทักษะ การฟัง การพูดสนทนาภาษาจีนกลาง การออกเสียงพินอินที่ถูกต้อง ซึ่งพินอินคือ ระบบตัวสัทอักษร (Chinese phonetic alphabet) เพื่อการอ่านออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้อง ตลอดจนเน้น คำศัพท์ และ เรียนรู้บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จะไม่เน้นการเขียนตัวอักษรจีน ส่วนการเรียนนั้นจะใช้ระบบพินอินในการอ่านคำศัพท์และบทสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หลักสูตรมีทั้งหมด 10 ระดับ โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

 

*  สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนก่อนลงทะเบียน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

** ในกรณีที่สอบวัดระดับแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน ผลการสอบวัดระดับสามารถเก็บไว้ใช้ได้ 6 เดือน หากเกินกว่านั้นต้องทำการสอบใหม่

 

ภาษาจีนกลางมี 3 หลักสูตร ดังนี้

1.) Nihao ( Chinese Language For Children ) ( อายุ 8 – 13 ปี)
เน้นฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางที่ถูกต้องเรียนรู้คำศัพท์ , รูปประโยค และสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้สื่อการสอนและกิจกรรมที่สนุกสนานในชั่วโมงเรียน เรียน สนุก เข้าใจง่าย!

2.)Beginning  Chinese  For Adults  
สนทนาภาษาจีนกลาง สำหรับผู้ใหญ่ ขั้นพื้นฐาน )เน้นฝึกทักษะ การฟัง การพูดสนทนาภาษาจีนกลาง การออกเสียงพินอินที่ถูกต้อง ซึ่งพินอินคือ ระบบตัวสัทอักษร (Chinese phonetic alphabet) เพื่อการอ่านออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้อง ตลอดจนเน้น คำศัพท์ และ เรียนรู้บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จะไม่เน้นการเขียนตัวอักษรจีน ส่วนการเรียนนั้นจะใช้ระบบพินอินในการอ่านคำศัพท์และบทสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1-4 เรียนกับครูชาวไทย ระดับที่ 5 เรียนกับครูชาวจีน

3.) ภาษาจีนกลางสำหรับวัยรุ่น
เน้นฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางที่ถูกต้องเรียนรู้คำศัพท์ , รูปประโยค และสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้สื่อการสอนและกิจกรรมที่สนุกสนานในชั่วโมงเรียน เรียน สนุก เข้าใจง่าย!

 

ภาษาจีน; ครบ 4 คน เปิดเรียนทันที

* ราคาในตารางเรียนไม่รวมค่าหนังสือ

*** วันเวลาเรียนสามารถตกลงกันในกลุ่มได้