Translate To:

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเด็ก

► ระดับ Pre B.Starter 1-2

สำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ ปรับพื้นฐานทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านกระบวนการสอนที่สนุกสนาน เช่น การหัดเขียน ก-ฮ, A-Z การฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยการลากเส้น ต่อจุด และพับกระดาษ การอ่านและการเขียน รวมถึงการประสมคำศัพท์ง่ายๆ เพื่อการเรียนรู้ในขั้นต่อไป

► ระดับ B.Starter-B.4

สำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป เตรียมพร้อมการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น A-Z คำศัพท์ที่ใช้บ่อย การใช้กริยาช่วยเช่น verb to be, verb to have การแต่งประโยคง่ายๆ เพื่อสามารถเรียนก้าวต่อไปในระดับ Y

► ระดับ Y.1-Y.12

สำหรับเด็กที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง สร้างความเข้าใจการใช้โครงสร้างประโยครูปแบบต่างๆ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ อันได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้แข็งแกร่ง มีอาจารย์เจ้าของภาษาร่วมสอนด้วย

► ระดับ Y.13-Y.14

เสริมทักษะด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนความรู้ด้านคำศัพท์ และรูปประโยค เรียนรู้เทคนิคการอ่านที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาเป็นแบบฉบับของตัวเอง ให้สามารถประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ และชีวิตประจำวันได้

► Grammar 1-2-3

ปูพื้นฐานด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้กับเด็กอายุ 12 ปี หรือ ป.6 ขึ้นไป

► Kid's Vocab

สำหรับนักเรียนอายุ7-12ปี ทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยๆ เรียนรู้เทคนิค เคล็ดลับการจำคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาษาอังกฤษสนทนาสำหรับเด็ก

► English 4 you

สร้างความมั่นใจในการเรียนรู้และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ อายุไม่เกิน 17 ปี ฝึกฝนการใช้ทักษะทั้งสี่ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะด้าน การฟัง และพูด กับอาจารย์เจ้าของภาษา เพื่อให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนที่โรงเรียน เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในอนาคตและก้าวสู้โลกกว้างอย่างมั่นใจ

 

► ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (English Foundation)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับผู้ใหญ่ เน้นการเรียนรู้ไวยากรณ์อย่างเข้าใจถ่องแท้กับอาจารย์คนไทย ผ่านการพัฒนาทักษะทั้งสี่ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมั่นใจ

หลักสูตรมีทั้งหมด 13 ระดับ โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

 

► ภาษาอังกฤษสนทนาสำหรับผู้ใหญ่ (Adult Conversation)

เพิ่มพูนศักยภาพและความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พัฒนาโดยเฉพาะทักษะการฟัง และพูด ด้วยสำเนียง คำศัพท์ วลี รูปประโยคที่ถูกต้อง และสละสลวย โดยเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา

หลักสูตรมีทั้งหมด 16 ระดับ โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

 

ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น และภาษาอังกฤษธุรกิจ 

(Business English for Beginners & Business English)

"สร้างโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน"

เตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน พัฒนาความสามารถ ทักษะการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเรื่องการสนทนา การใช้โทรศัพท์ การเขียนเอกสาร การนำเสนองาน หรือการต้อนรับคณะต่างชาติ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในความรู้ทั่วไป และความรู้เชิงธุรกิจได้อย่างคล่องแคล่ว และมั่นใจ

- ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น มีทั้งหมด 6 ระดับ โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง

- ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีทั้งหมด 10 ระดับ โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 30/40 ชั่วโมง

 

*  ทุกหลักสูตรสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเรียน

- สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ B, Y ไม่เสียค่าใช้จ่าย

- สอบวัดระดับภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ English foundation 50 บาท

- สอบ วัดระดับ English 4 You, Adult Conversation, Business English 100 บาท

** ในกรณีที่สอบวัดระดับแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน ผลการสอบวัดระดับสามารถเก็บไว้ใช้ได้ 6 เดือน หากเกินกว่านั้นต้องทำการสอบใหม่