Translate To:

บริการด้านการศึกษา

 

สมาคม YMCA เชียงใหม่

รับรางวัลระดับดีมาก ประจำ 2557

 

 

โรงเรียนสถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชีพ 


เราเป็นสถาบันภาษาที่ได้รับความ ไว้วางใจจากผู้เรียนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมากว่า 20 ปี ซึ่งเปิดสอนทั้งภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีนกลาง, ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ และหลักสูตรภาษาเกาหลี ตั้งแต่ระดับความรู้พื้นฐาน คอร์สพิเศษ และหลักสูตรส่วนตัว รวมถึงการสอนคณิตศาสตร์ และภาษาไทยสำหรับเด็ก ระดับชั้นป.1 – ป.6 ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะด้านภาษา การเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของเจ้าของภาษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน

053 - 221819-20 ต่อ แผนกโรงเรียน