Translate To:

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

 

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นสำหรับเด็ก (Kodomo Nihongo) สำหรับนักเรียนอายุ 7-12 ปี

 เน้นทั้ง 4 ทักษะ คือฟัง พูด อ่าน เขียน ผู้เรียนจะสามารถเขียน อ่านตัวอักษรของภาษาญี่ปุ่นทั้งตัวอักษร ฮิระกานะ คาตาคานะ อักษรคันจิเบื้องต้น คำศัพท์ที่น่าสนใจ สามารถพูดคำทักทายง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รูปประโยคพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ได้ เรียนสนุกไม่เครียด ใช้จินตนาการ โดยสื่อการสอนที่น่าสนใจ และเกมส์ประกอบการเรียนการสอน ทั้งยังแทรกวัฒนธรรมที่ควรรู้ ทำให้ผู้เรียนได้ซึมซับวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 

หลักสูตรมีทั้งหมด 10 ระดับ โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 21 ชั่วโมง

 

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นสำหรับผู้ใหญ่ (JA) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ขึ้นไป                                       

 มีให้เลือกเรียนทั้งกับอาจารย์ชาวไทย หรือเรียนกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น แต่ละระดับเน้นทั้ง 4 ทักษะคือ ผู้เรียนจะสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งรูปประโยคที่เริ่มจากพื้นฐาน ไปจนถึงระดับที่ยากขึ้น ไวยากรณ์ ที่เข้มข้น หลักสูตรนี้จะฝึกทักษะต่าง ๆ ให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และสามารถพูดเสมือนเป็นภาษาที่สองรองจากภาษาแม่                                

หลักสูตรมีทั้งหมด 6 ระดับ โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง