Translate To:

สัญลักษณ์และความหมาย

สัญลักษณ์ของวาย.เอ็ม.ซี.เอ.และความหมาย

 

สัญลักษณ์วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่

เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยมหัวกลับ  ซึ่งมีตัวอักษรคำว่า SPIRIT, MIND, BODY อยู่ในสามเหลี่ยมแต่ละด้าน ใจกลางภายในของสามเหลี่ยมด้านเท่ามีตัวเลข 1969 ซึ่งหมายถึงปีที่ก่อตั้งสมาคมฯ ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนในวงกลมด้านบนมีอักษรคำว่า Y.M.C.A. ด้านล่างซ้ายเป็นคำว่า CHIANGMAI และล่างขวาเป็นคำว่า THAILAND

 

สัญลักษณ์สหพันธ์วาย.เอ็ม.ซี..เอ. เอเชีย

สัญลักษณ์วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เอเชีย เป็นรูปวงกลม 2 วงซ้อนกัน ด้านในมีตัวหนังสือ PX และตรงกลางจะเป็นรูปพระคัมภีร์ เปิดอยู่ ปรากฎตัวหนังสือเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ จอห์น บทที่ 17 ข้อที่ 21 ซึ่งมีความหมายว่า ทุกชาติทุกศาสนา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีภาพแสงอาทิตย์กระจายออกทางด้านหลังของหนังสือโดยรอบ ขอบวงกลมด้านนอกเขียนชื่อห้าทวีป ของโลก ได้แก่ ยุโรป, เอเชีย, แอฟริกา, อเมริกา และโอเชเนีย (หมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลาง ตะวันตก และตอนใต้ โดยมากหมายถึง ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)  จะคั่นกลางด้วยรูปสลักที่มีตัวหนังสือ วาย.เอ็ม.ซี.เอ ในภาษาที่แตกต่างกันของทั้งห้าทวีป แต่สัญลักษณ์แบบที่สองจะต่างกันตรงที่มีคำว่า WORLD ALLIANCE OF YMCAs ตรงนอกขอบของวงกลม

 

สัญลักษณ์ สหพันธ์วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โลก

สัญลักษณ์สหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ โลก ได้เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2414 และเป็นที่ยอมรับในการประชุมโลกที่กรุงลอนดอน ในปีพ.ศ. 2424 เพื่อจะได้สื่อตราสัญลักษณ์นี้ให้เป็นที่ใช้ได้อย่างแพร่หลาย ตราสัญลักษณ์นี้เป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน นอกวงกลมมีคำว่า WORLD ALLIANCE OF YMCAs ส่วนตรงกลางเป็นรูปพระคัมภีร์ (ไบเบิล) เปิดอยู่ ปรากฎตัวหนังสือเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ จอห์น บทที่ 17 ข้อที่ 21 ซึ่งมีความหมายว่า ทุกชาติทุกศาสนา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีภาพแสงอาทิตย์กระจายออกทางด้านหลังของหนังสือโดยรอบ ขอบวงกลมด้านนอกเขียนชื่อห้าทวีป ของโลก ได้แก่ ยุโรป, เอเชีย, แอฟริกา, อเมริกา และโอเชเนีย (หมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลาง ตะวันตก และตอนใต้ โดยมากหมายถึง ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) คั่นกลางด้วยรูปสลักที่มีตัวหนังสือ วาย.เอ็ม.ซี.เอ ในภาษาที่แตกต่างกันของทั้งห้าทวีป 
    การรวบรวมพระกิตติคุณยอห์น 17:21 ได้รับอิทธิพลความคิดมาจากลัทธิโปรแตสแตนท์ ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 พระคัมภีร์ที่เปิดอยู่มีความสำคัญมาก วางอยู่บนตัวอักษรภาษากรีก 2 ตัวแรก ของความหมายว่าพระคริสต์ วงกลมด้านนอกเปรียบเสมือนทวีปต่างๆ ของโลก แสงรังสีพระคัมภีร์ที่ส่องสว่างเป็นนิมิตของผู้เผยพระวัจนะ ที่จะทำให้มีความคิดที่กว้างขึ้น
    สัญลักษณ์นี้ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงปรัชญา เน้นเรื่องข้อปฏิบัติทั่วไป และการขยายอำนาจของจิต บรรดาสมาชิกต่างๆ ก็ชื่นชมและให้การยอมรับว่า สัญลักษณ์นี้มีคุณค่า เพราะแสดงถึงอุดมคติของวาย.เอ็ม.ซี.เอ. นานาชาติ และสมาคมในบางท้องถิ่น ก็ยังคงต้องใช้สัญลักษณ์นี้อยู่

 

 

สัญลักษณ์วาย.เอ็ม.ซี.เอ.ที่ยังใช้ในปัจจุบัน

 

 สัญลักษณ์วาย.เอ็ม.ซี.เอ.ที่ยังใช้ในปัจจุบัน

 

 

 

YMCAs in the United States and Canada

 สัญลักษณ์นี้ ถูกใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และสอง โดยกลุ่มที่ทำงานบรรเทาทุกข์ของวาย.เอ็ม.ซี.เอ. ซึ่งเป็นที่รู้จักสำหรับบุคคลทั่วไปและทหารแนวหน้า เช่นเดียวกับเครื่องหมายกากบาทสีแดง หรือเครื่องหมายกาชาดที่ถ่ายทอดความหมายทำให้เราได้แนวคิด และความสำคัญของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. ปัจจุบัน คือ การพัฒนาบุคคลากร ทุกด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ ทั้งยังนำเสนอโครงการที่มีเป้าหมาย ซึ่งจะเน้นเรื่องผู้สอนมากกว่า นักวิจารณ์สังคม และเน้นเรื่องผู้ปฏิบัติจริง มากกว่ากวี หรือผู้ที่มีแต่ความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น