Translate To:

มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ

มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ

วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีว่า สามารถเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาสังคมได้ ดังนั้นจึงมีการตั้งสถาบันพัฒนาสตรีขึ้นที่ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงราย ซึ่งตอนหลังได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อเดือน พฤษภาคม 2532 ในนาม “มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ” โดยทำหน้าที่เป็นผู้เคลื่อนไหว ผลักดันให้สตรีเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาสังคม อีกทั้งยังระดมความร่วมมือ และการสนับสนุนจากทุกระดับไปสู่สตรี โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาส และผู้ที่เดือดร้อน

ต่อมามูลนิธิได้มีโครงการ “ผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่” ซึ่งมีที่ทำการอยู่ที่ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงราย โดยโครงการนี้ ตั้งขึ้นเพื่อทำการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ โดยประสานความร่วมมือกับฝ่ายประชาสงเคราะห์ และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ ในการให้ความช่วยเหลือผ่าตัดรักษา และฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ ในปัจจุบันได้ขยายพื้นที่การดำเนินงานในโครงการนี้ไปยัง จ. เชียงราย โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาล โอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย

 

   

www.clefchiangrai.org