Translate To:

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อน และแรงงานเด็ก

เมื่อฟ้าสางเป็นเวลาเริ่มวันใหม่ของหลายคนในจังหวัดเชียงใหม่ แต่เวลานี้กลับเป็นช่วงเวลานอนพักผ่อน  ของเด็กน้อยกลุ่มหนึ่ง เด็กๆ ที่ไม่มีโอกาสใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่น  พวกเขาไม่ได้รับการดูแล ต้องใช้ชีวิตไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่  บางคนมีพ่อแม่ที่ยากจนและมีปัญหา   ต้องออกมาเร่ร่อนตามท้องถนน  หรือสถานที่ต่างๆ แน่นอนว่าการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตตนเองให้อยู่รอด ให้ท้องได้อิ่มในสังคมเมืองที่วุ่นวาย    เป็นสิ่งที่เด็กเหล่านี้จำเป็นต้องเรียนรู้ และต้องทำให้ได้

สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อน และแรงงานเด็ก เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้านสุขอนามัย การเรียนรู้ การศึกษา แรงงานเด็ก และให้ความช่วยเหลือแก่เด็กเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด จังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจุบันโครงการได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเด็กเร่ร่อน และแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในชุมชนต่างๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนดอก ชุมชนคลองเงินชุมชนลอยเคราะห์ ชุมชนหัวฝาย ชุมชนฟ้าใหม่ ชุมชนกำแพงงาม และกำลังจะขยายพื้นที่ไปอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

 

 

 

กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ

     1. กิจกรรมเพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางโครงการได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กเร่ร่อน และแรงงานเด็ก ให้พวกเขาได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าไปเรียนในโรงเรียนของรัฐต่อไป โดยมีการรวมกลุ่มเด็กๆ เพื่อสอน โดยเจ้าหน้าที่โครงการฯ และ อาสาสมัคร จะทำหน้าที่เป็นครูให้แก่เด็กๆ จะสอนทั้งความรู้พื้นฐาน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และการเสริมสร้างในเรื่องจริยธรรม รวมทั้งทักษะชีวิต 

     2. การสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา โครงการฯจะช่วยเหลือทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ขัดสน  เพื่อสนับสนุนให้ได้ศึกษาจนจบภาคบังคับของการศึกษา เพราะหากได้รับการศึกษาที่ดี  ก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

     3. กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์  เพื่อส่งเสริมความรู้เฉพาะเรื่อง อย่างต่อเนื่อง  เช่น การจัดอบรมเรื่องโทษของยาเสพติด การให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยอันควร การเรียนรู้ถึงโรคภัยต่างๆ   เช่น โรคเอดส์ และ   กิจกรรมทัศนะศึกษาในสถานที่ต่างๆ ที่สร้างความตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น เรือนจำ สถานพินิจ, ศูนย์บำบัดยาเสพติด และสถานที่ให้ความเพลิดเพลินใจเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการดำรงชีวิต   เช่น  น้ำพุร้อน, สวนสัตว์ , น้ำตก  เป็นต้น

     4. การฝึกอาชีพ ได้จัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนขึ้นจำนวนหนึ่ง   เพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอาชีพของโรงเรียนที่มีเด็กยากจน หรือเด็กในโครงการฯ เล่าเรียนอยู่  จนกระทั่งโครงการฝึกอาชีพในโรงเรียนสามารถเลี้ยงตัวเองได้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพสามารถจะได้นำไปแนะนำครอบครัวของตนเพื่อใช้ประกอบอาชีพของครอบครัวต่อไป

     5. การส่งเสริมด้านกีฬาและสันทนาการ เพื่อเป็นการสร้างเสริมพลานามัยให้แข็งแรง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเด็ก และช่วยเพิ่มพูนแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตที่ดีให้กับเด็กๆ

     6. กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย โดยเน้นการให้คำแนะนำด้านวิธีการจัดการปัญหาด้านสุขภาพของตน จัดให้มีการตรวจสุขภาพจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อน และแรงงานเด็ก สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่
เลขที่ 11  ซอยเม็งรายรัศมี  ถนนเสริมสุข  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่    50300
โทรศัพท์  053-221819-20 ต่อ  6111 / 6114