Translate To:

บริการด้านกิจกรรมนานาชาติ

ศูนย์กิจกรรมนานาชาติ

ศูนย์กิจกรรมนานาชาติ สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี ในการนำเยาวชนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน  ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพและเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม อีกทั้งยังเพื่อเป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้กับสมาชิก  เยาวชน  และอาสาสมัครได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนการเสริมมิตรภาพกับเพื่อน YMCA จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิเช่น ฮ่องกง เกาหลี  ญี่ปุ่น  สิงคโปร์  เยอรมัน  สวีเดน  แคนาดา  อเมริกา ฯลฯ และจากประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้เองที่ทำให้ศูนย์กิจกรรมนานาชาติ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ เป็นผู้นำในด้านการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเยาวชนจากประเทศต่างๆ

 


กิจกรรมที่ทางศูนย์ฯ ได้จัดขึ้น

     กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนนานาชาติ
นับเป็นเวลากว่ายี่สิบปีที่ สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนร่วมกับชุมชนในพื้นต่างๆ ในภาคเหนือ  เพื่อนำคณะเยาวชนเข้าศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่และเรียนรู้วิถีชีวิตไทย เพื่อนำไปพัฒนาตนเองทั้งทางด้าน  ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคมและผู้อื่น

 

 

     กิจกรรมงานฝึกอบรม
 ทางศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมในการเสริมสร้าง พัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  โดยทีมงานที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์  และสื่อการฝึกอบรมที่ทันสมัย  ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นรูปธรรม 

     การฝึกงานและการสมัครเป็นอาสาสมัคร
 สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจ  สมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา  เพื่อทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่หลากหลายของสมาคมฯ ท่านจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ มากมาย รวมถึงการทำงานร่วมกับอาสาสมัครชาวต่างประเทศ  อีกทั้งยังมีโอกาสเป็นตัวแทนของสมาคมฯ ไปร่วมกิจกรรมและทัศนศึกษายังต่างประเทศอีกด้วย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์กิจกรรมนานาชาติ
โทร. 0-5322-1819 - 20  ต่อ 6112
E-mail: yintercm@ymcachiangmai.org