Translate To:

บริการด้านการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่เน้นจัดการฝึกอบรมด้านการบริหารและ จัดการโครงการ การ ฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพบุคลากร ในการทำงานพัฒนาชุมชน การจัดการธุรกิจขนาดเล็กและการส่งออกสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน ในรูปแบบของหลักสูตรสำเร็จ และหลักสูตฝึกอบรมเฉพาะด้าน ตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยมีวิทยากร และทีมงานที่มีความพร้อม ความชำนาญในการฝึกอบรม ซึ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปรึกษา และวางแผนการอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสมาคม ได้ตามความต้องการ

การบริการจัดการโครงการ (Project Management)
วิธีการวางแผนดำเนินการ การติดตามสนับสนุนและ ประเมินผลโครงการ อย่างมีส่วนร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมาย  

การเขียนโครงการ (Project Writing)
วิธีเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรนานาชาติ 

การจัดการธุรกิจขนาดเล็ก (Small Enterprice Management)
เพิ่มความสามารถ ทักษะ ในการเป็นผู้ประกอบการและการทำ แผนธุรกิจขนาดเล็ก การสร้างและ รักษาตลาดผู้ซื้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 

ผู้นำกิจกรรมมนุษสัมพันธ์ (Facilitator to Group activity)
วิธีนำกิจกรรมมุษยสัมพันธ์ มาใช้กับกระบวนการฝึกอบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวน การเรียนรู้ 

การส่งออกสินค้าหัตถกรรม (Exporting Local Handicraft)
การพัฒนาสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน ให้ได้มาตรฐานส่งออก และเรียนรู้ขั้นต้อนการส่งออก