Translate To:

สโมสร วายส์ เมน

สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งสโมสร วายส์ เมน (Y’s Men club) ขึ้นเมื่อปี 2541 เพื่อช่วยสนับสนุนงานของสมาคม โดยมีสโมสรวายส์ เมน ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน และเป็นที่ปรึกษา มีพิธีการสถาปนาขึ้นครั้งแรกโดยสโมสรวายส์ เมน กรุงเทพฯ เป็นผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการก่อตั้งด้วยสโมสร วายส์ เมนเป็นที่รวมของ คนทำงานวัยหนุ่มสาว เช่น นักธุรกิจ,นักการธนาคาร อาจารย์,นักบริหารงานพัฒนา ฯลฯ  เพื่อมาทำงานช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆร่วมกัน กิจกรรมที่ผ่านมาของสโมสร เช่น การจัดงานดนตรีในสวนเพื่อการกุศล โดยนำรายได้ที่ได้รับไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยสึนามิภาคใต้   การสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อน และแรงงานเด็ก การสนับสนุนทุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในโครงการพัฒนาชนบท เป็นต้น 

สโมสรวายส์ เมน สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ เป็นทีมงานที่เข้มแข็งและทำงานอย่างจริงจัง และเป็นสาขาหนึ่งของ Y’s Men International ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุง เจนีวา และมีสาขาอยู่ทั่วโลก