Translate To:

HUGNAMJANG

Posted on Jan 22, 2019 by Administrator

HUGNAMJANG

คิดจะฮักต้อง"ฮักน้ำจาง" ผลงานที่น่าชื่นชมกับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและการหนุนนำกิจกรรมดีดีโดยสมาชิกฮักน้ำจางทุกคน เข้มแข็ง อดทน มุ่งมั่นทำกิจกรรมดีดี วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้มีผู้ใหญ่เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมโดย ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ ท่านได้พูดให้กำลังใจแก่สมาชิกฮักน้ำจางให้สามัคคีเป็นปึกแผ่นรวมพลังให้เข้มแข็ง เพราะความเป็นกลุ่มก้อนของพวกเราทำให้ท่านต้องเข้ามาดูกิจกรรมและสนับสนุนกลุ่มฮักน้ำจางต่อไป
#ความสามัคคีและการคิดดีทำดี ทำให้ฮักน้ำจางพึ่งตัวเองใด้อย่างมั่นคง
#HUG NUMJANG LOVE COFFEE