Translate To:

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

Posted on May 28, 2019 by Administrator

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

 

 

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จกับนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กและเยาวชน” ที่โรงเรียนสถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชีพ สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562