Translate To:

YMCA 5 BRANCH

YMCA CHIANGRAI     

YMCA SANKAMPANG   
YMCA SAOHIN      
YMCA SANPATONG    
YMCA LAMPHUN   
 
Featured

 

 

          And  Vedio

 

 

The International Hotel

YMCA โรงแรมสีเขียว  Booking Now!

 

Green Hotel
Warm Hospitality and convenient location

 

 

โรงแรม ดิ อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. และโรงแรม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงราย ได้มุ่งหน้าสู่การเป็นโรงแรมสีเขียวอย่างเต็มที่ หลังจากคว้าโล่ทอง “โรงแรมปลอดบุหรี่” และปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของโรงแรมใหม่ “เป็นโรงแรมที่ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า พร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม”
โรงแรมทั้ง 2 แห่ง ได้ดำเนินงานภายใต้แนวคิดการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการลดใช้พลังงาน และลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง อย่างเสมอมา อีกทั้งมีโครงการรณรงค์ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ให้กับคนในชุมชน เจ้าหน้าที่และสมาชิก ด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน การจัดการประกวดคำขวัญรณรงค์รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการขอความร่วมมือจากผู้ที่เข้าพักในโรงแรมให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น หากไม่ต้องการ เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวผืนใหม่ ให้แขวนผ้าเช็ดตัวนั้นไว้บนราวในห้องน้ำ และหากต้องการให้แม่บ้านนำไปซัก ให้วางไว้ในตะกร้า และการขอความร่วมมือในการลดการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ซึ่งจะช่วยให้โรงแรมสามารถลดการใช้น้ำ ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และลดปริมาณน้ำทิ้งและการใช้สารเคมีลงได้ ตลอดจนการรณรงค์ขอความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การลดใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกในส่วนของห้องอาหาร โดยการให้ลูกค้านำภาชนะมาใส่อาหารเอง การนำเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ การรณรงค์การใช้ทรัพยากรสำนักงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่า การใช้ถุงผ้าใส่เสื้อผ้าส่งซักแทนการใช้ถุงพลาสติก ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงแรมให้มากขึ้นอีกด้วย
ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการใช้พลังงานรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิดหลัก “รู้ประหยัด รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนั้นการเข้าพักที่โรงแรมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. ทั้งสองแห่ง จึงสามารถมั่นใจได้ว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดวิกฤตภาวะโลกร้อนได้อย่างแน่นอน