Translate To:

เยาวชนดีเด่น

Posted on Oct 5, 2020 by Administrator

เยาวชนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชุติกานต์ จันทะชา หรือ น้องข้าวปุ้น นักเรียนภาษาอังกฤษระดับ Y.9 โรงเรียนสถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชีพ สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ระดับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี 2563 ซึ่งได้เข้ารับเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมโรงเรียนปฤษฐาการดนตรี (เมโลดี้เฮาส์) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563