Translate To:

เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ดับเพลิง

Posted on Oct 22, 2020 by Administrator

เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ดับเพลิง

สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม่ นำโดย คุณจุฬารัตน์ พงษ์ทัดศิริกุล และ ฝ่ายบุคคล ได้จัดทำกิจกรรม ฝึกดับเพลิง เพื่อ ให้ พนักงานได้ ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติ เมื่อ ยาม เกิดเหตุ  จัดขึ้น เป็นประจำทุกปี