Translate To:

การอบรมทักษะอาชีพตัดเย็บผ้าพื้นเมือง

Posted on Nov 25, 2020 by Administrator

การอบรมทักษะอาชีพตัดเย็บผ้าพื้นเมือง
การอบรมทักษะอาชีพตัดเย็บผ้าพื้นเมือง ในพื้นที่ตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ อาคารอเนกประสงค์ท่าสาย