Translate To:

course ymca

Posted on Jul 15, 2021 by Administrator

course ymca

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น ดังนี้