Translate To:

Donation from YMCA (LOVE COFFEE ORGANIC COFFEE) to Laos

Posted on Aug 1, 2018 by Administrator

Donation from YMCA (LOVE COFFEE ORGANIC COFFEE) to Laos

 

We are making a donation from any coffee purchased at our store.
[– the coffee of nature and forest water conservation; coffee of peace and friendship; coffee of love for our forest, water, and community.]
We love to give an assistance even though it’s not a great amount; it’s from our heart. We are not able to serve you coffee from our shop; however, our organic coffee beans are still available for sale. Today, 10,000 THB has been donated to support our friends at Attapeu in Southern Laos due to the dam collapse. Should any friend want to support Laos, you can directly make a donation to us or purchase our organic coffee beans where the profits will be donated.
Contact us at
Telephone: 053 140162
Email: ymcasaohin@gmail.com
Bank Account: kbank 159-226-646-2
Saisunee jangtakhul


พวกเราขอร่วมบริจาคจากการขายกาแฟของพวกเรากาแฟเพื่อการศึกษา
กาแฟแห่งการรักษ์ธรรมชาติและป่าต้นน้ำ กาแฟเพื่อสันติภาพมิตรภาพ กาแฟที่สร้างความรักให้กับพวกเราที่มีต่อป่าไม้และชุมชนคนต้นน้ำ พวกเรารักที่จะแบ่งปันความรู้สึกความเอื้ออาทรแม้อาจจะน้อยแต่พวกเราหารายได้มาจากใจของพวกเรา รักที่จะดื่มกาแฟที่มีตำนานแม้พวกเราไม่ได้เสริพถึงมือท่านในร้านของเรา เนื่องจากเหตุผลบางประการที่ปิดตัวลง แต่เรายังมีกาแฟที่ส่งให้ท่านถึงบ้านนะคะ วันนี้เราขอเริ่มต้นบริจาคให้พี่น้องอัตปรือที่ประสบภัยเขื่อนดินแตก ประเทศ สปป.ลาว
ด้วยเงินจำนวน10,000บาท พี่น้องเพือนฝูงท่านใดที่อยากบริจาคด้วยเงินสดหรือจะช่วยชื้อกาแฟอินทรีย์

LOVE COFFEE ORGANIC COFFEE
ติดต่อได้ที่เบอร์ 053 140162 หรืออีเมล ymcasaohin@gmail.com
เลขที่บัญชี นางสายสุนีย์ จ่างตระกูล (ฝ่ายบัญชี)
159_2_26646_2
ธ.กสิกรไทย สาขาราชวงค์