Translate To:

พิธีมอบเกียรติบัตร

Posted on Jan 22, 2019 by Administrator

พิธีมอบเกียรติบัตร

ภาพบรรยากาศพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและวัยรุ่น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิอินเตอร์เนชั่นแนล สมาคม วาย .เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ โดยมีนักเรียนที่เป็นสมาชิก วาย.สันป่าตองที่จบหลักสูตรทั้งหมดจำนวน 6 คน