Translate To:

Doshisha and Ymca Activity

Posted on Aug 26, 2019 by Administrator

Doshisha and Ymca Activity

กำลังใจดีดีที่มีให้กัน We LoveWe Careกาแฟอินทรีย์บ้านขุนลาว มีวนาสร้างป่าสร้างอาชีพ ร่วมเรียนรู้ร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม ขอบคุณป้อ
หลวงบอยและน้องแอร์ที่ให้ความรู้แก่น้องๆได้อย่างดีเยี่ยมเสมอมาคะ
MEEWANA
KHUNLAO ORGANIC COFFEE
DOSHISHA
YMCA