Translate To:

ค่ายภาษาอังกฤษ

Posted on Sep 17, 2020 by Administrator

ค่ายภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) ร่วมกับ ศูนย์กิจกรรมนานาชาติ สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ จัดค่ายภาษาอังกฤษ "English is fun" แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันที่ 14 - 15 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) อ.หางดง จ.เชียงใหม่