20 ธ.ค. 2014 12:08น.
 
BECOME A FAN

 

 

YMCA International Center

YMCA Chiangmai-Language school

YMCA Lamphun

YMCA Sanpathong

YMCA Saohin

YMCA Chiangrai

Y.Development.coo.,co.th

Ymca Catering

The International Hotel Chiangmai YMCA


 

 

 

RESOURCES

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Username

Password

Remember me

Password Reminder
 
No account yet?
Registration
 
 
 
มูลนิธิวาย.เอ็ม.ซี.เอ.เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ PDF Print E-mail

YNDF Information


การพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ประสิทธิภาพของการพัฒนาทุกระดับขึ้นอยู่กับการพัฒนาบทบาทและขีดความสามารถของบุคคลให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแต่ละขั้นตอน   "มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ" ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองต่อเจตนารมณ์ตามนโยบายรัฐบาลในด้านการสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค อย่างประสานและสอดคล้องต้องกันกับองค์กร      ภาครัฐบาลเป็นสำคัญ

ด้วยตระหนักว่ามีประชากรอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมูลนิธิฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะระดมความร่วมมือ สนับสนุนจากประชาชนทุกระดับไปสู่งานพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนของชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เพื่อกระตุ้นให้ประชากรของประเทศทุกระดับได้ตระหนักและรู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆทั้ง ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมที่นับวันระดับปัญหาจะเพิ่มความรุนแรงและทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทุกขณะ เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพึ่งพากันในระดับชุมชนเป็นเบื้องต้นและขยายเครือข่าย    ความช่วยเหลือออกสู่ชุมชนใกล้เคียงอื่นๆ อย่างต่อเนื่องอันจะส่งผล ให้เกิดการแบ่งเบาภาระการแก้ปัญหาของประเทศมากขึ้น โดยมีพื้นที่ทำงานในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านพัฒนาชนบทและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย  ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความ รับผิดชอบของตนต่อส่วนรวม ประเทศชาติตลอดจนการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม

2.เพื่อสนับสนุน และให้โอกาสแก่สมาชิกในชุมชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการคิดริเริ่ม วางแผน และบริหารงาน มีความเชื่อมั่นและความสามารถแก้ไขปัญหาตลอดจนการประสานทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

3.เพื่อบริการเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล วิทยาการใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการดำเนินงานพัฒนา ที่ได้รับจากประสบการณ์การทำงาน ของหน่วยงานพัฒนาทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ทั้งใน และต่างประเทศ

4.เพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐบาล เอกชนและองค์กรประชาชน ในการวางแผนและการดำเนินงานพัฒนาในภาคเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.เพื่อส่งเสริมการพัฒนา อาชีพและทักษะของ ประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเท่าทันซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาว

6.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน  ฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การรักษาความสมดุลของธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

7.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วโลก ให้บรรลุซึ่งเสรีภาพและสันติภาพ

 

กิจกรรมของมูลนิธิฯ

1.โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา

        เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มคนทุกระดับ โดยเฉพาะบุคคลในสถานศึกษา ครู  นักเรียน เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มต่างๆ ได้เกิดจิตสำนึกที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายเช่น การอบรม สัมมนา ค่ายเยาวชน เป็นต้น และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในระดับ  ท้องถิ่นและระดับภาค เช่น  เครือข่ายครูสิ่งแวดล้อม

 

2.โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง

              โครงการจะเน้นการให้ความรู้   ความเข้าใจ  และส่งเสริมกิจกรรม การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ทางด้านการจัดการขยะ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ อากาศเป็นพิษ สภาพภูมิทัศน์ ตลอดจน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯยังมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้ง ภาครัฐภาคเอกชน และเครือข่ายอื่นๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืน

 

3.โครงการพัฒนาป่าชุมชนและฟื้นฟูลุ่มน้ำ

              เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และระดมความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่     เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ โดยพยายามที่จะส่งเสริมบทบาทขององค์กรท้องถิ่นให้สามารถดำเนินการอนุรักษ์  ฟื้นฟูป่าไม้และต้นน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อเป็นแบบอย่างในการ     จัดการทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ท้องถิ่นอื่นๆรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นอย่างทั่วถึง โดยทางมูลนิธิฯได้สนับสนุนให้มีชุมชนมีการดูแลรักษาป่าโดยการจัดตั้งป่าชุมชนขึ้นในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

4. โครงการส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

         มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากสารเคมีที่มีต่อตัวเกษตรกรเอง รวมทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดย ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบพึ่งตนเองเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านตลาด นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการ Y Green School เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำเกษตรผสมผสานปลอดสารเคมีเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน โรงเรียน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนในการประกอบอาชีพต่อไป

 

5.โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางมูลนิธิฯได้จัดตั้งศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน จ.เชียงใหม่ และห้องเรียนสีเขียว เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ให้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงสถานการณ์ของทรัพยากรพลังงานในปัจจุบันที่มีอยู่อย่างจำกัด และอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอนาคตซึ่งปัญหาการ     ร่อยหรอของทรัพยากรพลังงานส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน

6.โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาคมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย  โดยผ่านการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน และ ภาคประชาชนในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในด้านต่างๆ ของประชาชน และส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อาทิเช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  โดยการส่งเสริมอาชีพ  ทั้งทางด้านเกษตรกรรม และการแปรรูปผลผลิต และการแก้ไขปัญหาสังคม และ สิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และพื้นที่ต้นน้ำ  เป็นต้น 

 

7.โครงการแลกเปลี่ยนด้านการพัฒนาสังคม  สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมระหว่างองค์กรและประชาชนจากประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย อเมริกา และยุโรป

   สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ  เพื่อสร้างสรรค์  มิตรภาพ   และเสรีภาพโดยผ่านการแลกเปลี่ยนกันทางด้านงานพัฒนา บุคคล องค์กร ชุมชนเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิฯ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ YMCA ในประเทศต่างๆทั่วโลก โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่นค่ายพัฒนาเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสและ ส่งเสริมให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ตลอดจนการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านความคิด จิตใจ ให้เป็นคนที่มีคุณภาพมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นและสังคม ซึ่งจะทำให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและสามารถเข้าร่วมพัฒนาประเทศชาติและโลกให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Last Updated ( 12 เม.ย. 2014 16:01น. )
 
 
Advertisement