26 ต.ค. 2016 07:29น.
 
BECOME A FAN

 

 

CHIANGMAI YMCA

YMCA International Center

YMCA Chiangmai-Language school

YMCA Lamphun

YMCA Sanpathong

YMCA Saohin

YMCA Chiangrai

Y.Development.coo.,co.th

Ymca Catering 

 

 

RESOURCES

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Username

Password

Remember me

Password Reminder
 
No account yet?
Registration
 
 
 
มูลนิธิวาย.เอ็ม.ซี.เอ.เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ PDF Print E-mail

YNDF Information


การพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ประสิทธิภาพของการพัฒนาทุกระดับขึ้นอยู่กับการพัฒนาบทบาทและขีดความสามารถของบุคคลให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแต่ละขั้นตอน   "มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ" ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองต่อเจตนารมณ์ตามนโยบายรัฐบาลในด้านการสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค อย่างประสานและสอดคล้องต้องกันกับองค์กร      ภาครัฐบาลเป็นสำคัญ

ด้วยตระหนักว่ามีประชากรอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมูลนิธิฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะระดมความร่วมมือ สนับสนุนจากประชาชนทุกระดับไปสู่งานพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนของชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เพื่อกระตุ้นให้ประชากรของประเทศทุกระดับได้ตระหนักและรู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆทั้ง ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมที่นับวันระดับปัญหาจะเพิ่มความรุนแรงและทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทุกขณะ เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพึ่งพากันในระดับชุมชนเป็นเบื้องต้นและขยายเครือข่าย    ความช่วยเหลือออกสู่ชุมชนใกล้เคียงอื่นๆ อย่างต่อเนื่องอันจะส่งผล ให้เกิดการแบ่งเบาภาระการแก้ปัญหาของประเทศมากขึ้น โดยมีพื้นที่ทำงานในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านพัฒนาชนบทและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย  ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความ รับผิดชอบของตนต่อส่วนรวม ประเทศชาติตลอดจนการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม

2.เพื่อสนับสนุน และให้โอกาสแก่สมาชิกในชุมชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการคิดริเริ่ม วางแผน และบริหารงาน มีความเชื่อมั่นและความสามารถแก้ไขปัญหาตลอดจนการประสานทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

3.เพื่อบริการเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล วิทยาการใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการดำเนินงานพัฒนา ที่ได้รับจากประสบการณ์การทำงาน ของหน่วยงานพัฒนาทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ทั้งใน และต่างประเทศ

4.เพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐบาล เอกชนและองค์กรประชาชน ในการวางแผนและการดำเนินงานพัฒนาในภาคเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.เพื่อส่งเสริมการพัฒนา อาชีพและทักษะของ ประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเท่าทันซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาว

6.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน  ฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การรักษาความสมดุลของธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

7.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วโลก ให้บรรลุซึ่งเสรีภาพและสันติภาพ

 

กิจกรรมของมูลนิธิฯ

1.โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา

        เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มคนทุกระดับ โดยเฉพาะบุคคลในสถานศึกษา ครู  นักเรียน เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มต่างๆ ได้เกิดจิตสำนึกที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายเช่น การอบรม สัมมนา ค่ายเยาวชน เป็นต้น และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในระดับ  ท้องถิ่นและระดับภาค เช่น  เครือข่ายครูสิ่งแวดล้อม

 

2.โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง

              โครงการจะเน้นการให้ความรู้   ความเข้าใจ  และส่งเสริมกิจกรรม การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ทางด้านการจัดการขยะ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ อากาศเป็นพิษ สภาพภูมิทัศน์ ตลอดจน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯยังมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้ง ภาครัฐภาคเอกชน และเครือข่ายอื่นๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืน

 

3.โครงการพัฒนาป่าชุมชนและฟื้นฟูลุ่มน้ำ

              เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และระดมความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่     เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ โดยพยายามที่จะส่งเสริมบทบาทขององค์กรท้องถิ่นให้สามารถดำเนินการอนุรักษ์  ฟื้นฟูป่าไม้และต้นน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อเป็นแบบอย่างในการ     จัดการทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ท้องถิ่นอื่นๆรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นอย่างทั่วถึง โดยทางมูลนิธิฯได้สนับสนุนให้มีชุมชนมีการดูแลรักษาป่าโดยการจัดตั้งป่าชุมชนขึ้นในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

4. โครงการส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

         มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากสารเคมีที่มีต่อตัวเกษตรกรเอง รวมทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดย ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบพึ่งตนเองเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านตลาด นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการ Y Green School เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำเกษตรผสมผสานปลอดสารเคมีเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน โรงเรียน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนในการประกอบอาชีพต่อไป

 

5.โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางมูลนิธิฯได้จัดตั้งศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน จ.เชียงใหม่ และห้องเรียนสีเขียว เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ให้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงสถานการณ์ของทรัพยากรพลังงานในปัจจุบันที่มีอยู่อย่างจำกัด และอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอนาคตซึ่งปัญหาการ     ร่อยหรอของทรัพยากรพลังงานส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน

6.โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาคมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย  โดยผ่านการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน และ ภาคประชาชนในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในด้านต่างๆ ของประชาชน และส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อาทิเช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  โดยการส่งเสริมอาชีพ  ทั้งทางด้านเกษตรกรรม และการแปรรูปผลผลิต และการแก้ไขปัญหาสังคม และ สิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และพื้นที่ต้นน้ำ  เป็นต้น 

 

7.โครงการแลกเปลี่ยนด้านการพัฒนาสังคม  สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมระหว่างองค์กรและประชาชนจากประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย อเมริกา และยุโรป

   สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ  เพื่อสร้างสรรค์  มิตรภาพ   และเสรีภาพโดยผ่านการแลกเปลี่ยนกันทางด้านงานพัฒนา บุคคล องค์กร ชุมชนเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิฯ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ YMCA ในประเทศต่างๆทั่วโลก โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่นค่ายพัฒนาเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสและ ส่งเสริมให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ตลอดจนการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านความคิด จิตใจ ให้เป็นคนที่มีคุณภาพมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นและสังคม ซึ่งจะทำให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและสามารถเข้าร่วมพัฒนาประเทศชาติและโลกให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Last Updated ( 12 เม.ย. 2014 16:01น. )
 
 
Advertisement