หน้าแรก 
ความเป็นมา 
สมาชิก-สิทธิประโยชน์ 
ข่าวสาร 
บริการของสมาคม 
เครือข่ายและการสนับสนุน 
 
 

                                                เป็นที่ตั้งสำนักงานของสมาคมฯ และศูนย์กลางการประสานงาน
                       ของสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ ในเขตภาคเหนือดำเนินงานให้บริการด้านต่าง ๆ
                       ดังนี้ โรงเรียนสอนภาษา -  ศูนย์กิจกรรมนานาชาติ - โรงแรมดิ อินเตอร์เนชั่นแนล                       เชียงใหม่ - บริษัท วายพัฒนาจำกัด - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส

                       และโครงการลดพฤติกรรมเสี่ยง
                       การติดโรคเอดส์ 
  
          

                         เลขที่11ซอยเม็งรายรัศมี
                         ถนนเสริมสุข ตำบลช้างเผือก
                         อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
                         50300
                                                     
                                                      66-53-221819 และ 66-53-221820         
 
 
 

© Copyright 2003 YMCA All Right Reserved.