หน้าแรก 
ความเป็นมา 
สมาชิก-สิทธิประโยชน์ 
ข่าวสาร 
บริการของสมาคม 
เครือข่ายและการสนับสนุน 
 
 
                                     เป็นที่ตั้งของ
                      ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพ
                      พลังงาน จังหวัดเชียงใหม่ของมูลนิธิ
                     วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ                       รวมทั้งให้บริการด้านการเรียน-
                      การสอนภาษาต่างประเทศ
                      และกิจกรรมสำหรับเยาวชนทั้ง
                      ชาวไทยและต่างประเทศ
                     เลขที่ 103 ถนนเกาะกลาง
                 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง
                             จังหวัดเชียงใหม่ 50000
                       66-53-278151
     และ 66-53-278162
 
 

© Copyright 2003 YMCA All Right Reserved.