หน้าแรก 
ความเป็นมา 
สมาชิก-สิทธิประโยชน์ 
ข่าวสาร 
บริการของสมาคม 
เครือข่ายและการสนับสนุน 

 

 
เครือข่ายและการสนับสนุน > สถาบันประกายเงิน
  สถาบันประกายเงินเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาของผู้สูงอายุที่ต้องการเสริมสร้าง ศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

เพื่อให้ได้มีโอกาสก้าวทันไปกับเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ มีการบริหารทางความคิดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้ร่วมทำกิจกรรมด้านนันทนาการต่าง ๆ ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้สูงอายุด้วยกัน

  และได้มีโอกาสทำประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจและภาคภูมิใจ สถาบันประกายเงินจึงอาสาจุดประกายในตัวผู้สูงอายุทุกท่าน ด้วยกิจกรรมดี ๆ ดังนี้
การศึกษาหลายสาขาวิชา อาทิ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนท และวิชาอื่น ๆ ที่น่าสนใจพร้อมการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 
การเรียน การปฏิบัติที่ทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน อาทิ การเลี้ยงบอนไซ ร้องเพลง เต้นรำ โยคะ ไทเก๊ก และการเล่นกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น
 
กิจกรรมเกี่ยวกับการทัศนศึกษาต่างประเทศ โดยมีการบรรยาย วีดีโอ การศึกษาวัฒนธรรม การเรียนภาษาของประเทศนั้น ๆ และการทัศนศึกษาสถานที่จริง อีกทั้งยังมีโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกด้วย
 
กิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติด้วยการเป็นอาสาสมัครของสถาบันฯ เป็นศูนย์กลางเพื่อให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ แก่องค์กร สมาคม มูลนิธิ และบริษัทที่ขาดผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ
 
เงื่อนไขการรับสมัคร
1. สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
2. ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและมีวีซ่าแล้ว
 
  © Copyright 2003 YMCA All Right Reserved.