หน้าแรก 
ความเป็นมา 
สมาชิก-สิทธิประโยชน์ 
ข่าวสาร 
บริการของสมาคม 
เครือข่ายและการสนับสนุน 
 
 
เครือข่ายและการสนับสนุน > โครงการเด็กเร่ร่อน
 
        โครงการเด็กเร่ร่อน เป็นโครงการร่วมมือกันระหว่าง สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ และองค์การ วายแคร์ ประเทศอังกฤษ
 
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก ด้านสุขอนามัย การเรียนรู้ การศึกษา อีกทั้ง ยังให้ความรู้ด้านสิทธิเด็ก แรงงานเด็ก และให้ความช่วยเหลือแก่เด็กเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด จังหวัดเชียงใหม่
   
   
 
  © Copyright 2003 YMCA All Right Reserved.