หน้าแรก 
ความเป็นมา 
สมาชิก-สิทธิประโยชน์ 
ข่าวสาร 
บริการของสมาคม 
เครือข่ายและการสนับสนุน 

 

 
เครือข่ายและการสนับสนุน > สโมสรวายส์เมน 
 
      พวกเราชาว Y's Men เป็นกลุ่มหนุ่มสาวผู้อุทิศตนที่ให้การช่วยเหลือชุมชน และให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ ในประเทศ เรามีความสุขที่ได้ทำ และเชื่อว่า ความยินดีแห่งมิตรภาพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนความพึงพอใจที่คุณจะได้รับจากการช่วยเหลือ จะทำให้ชุมชนของเราดีขึ้น
     สโมสร Y's Men มอบโอกาสให้ท่าน 3 ประการ ดังนี้
1. ส่วนบุคคล
- เพื่อพัฒนาทักษะของสมาชิกทางด้านสังคม การจัดการ และการสื่อสาร
- เพื่อสนับสนุนสมาชิกด้านทักษะต่าง ๆ ของตนในการทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
- เพื่อสมาชิกจะได้ฝึกฝนในการเสนอความคิดเห็น และหลักการต่าง ๆ
- เพื่อจะได้รู้จักกับเพื่อนสมาชิกจาก Y's Men ทั้งในและต่างประเทศ
 
2. ท้องถิ่น
- เพื่อจัดหาบุคคลที่มีความสามารถและทรัพยากรสำหรับเยาวชน ที่ต้องการความช่วยเหลือตามชุมชน
- เพื่อเป็นฐานสำหรับการติดต่อและช่วยเหลือร่วมกันกับสโมสร และกลุ่มบริการชุมชนอื่น ๆ
- เพื่อช่วยเหลือสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ ในการจัดการและดำเนินการโปรแกรมต่าง ๆ
- เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ ในการสรรหาทรัพยากรและ โครงการต่าง ๆ ให้กับสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ
3. ระดับสากล
- การทำงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน และสันติภาพในระดับนานาชาติ โดยผ่านการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับสมาชิกของสโมสรจากนานาประเทศ
- เพื่อให้สามารถเรียนในต่างประเทศในระยะเวลา 1 ปี โดยพักบ้านของสมาชิกสโมสร
- เพื่อมีส่วนร่วมในการเพิ่มเงินทุน สำหรับโครงการระดับนานาชาติ
 
  © Copyright 2003 YMCA All Right Reserved.