หน้าแรก 
ความเป็นมา 
สมาชิก-สิทธิประโยชน์ 
ข่าวสาร 
บริการของสมาคม 
เครือข่ายและการสนับสนุน 


 
เครือข่ายและการสนับสนุน > มูลนิธิวายเอ็มซีเอเพื่อการพัฒนาภาคเหนือ
 
      มูลนิธิวายเอ็มซีเอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ดำเนินงานด้านการพัฒนาและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตภาคเหนือของประเทศ ภารกิจขององค์กรคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ทั้งด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ อีกทั้งส่งเสริมให้ประชากรช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติของประเทศ
   
 
ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมถูกทำลายอย่างรวดเร็ว มูลนิธิวายเอ็มซีเอเพื่อการพัฒนาภาคเหนือ จึงมุ่งความพยายามเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ และดิน และอบรมให้ชาวบ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่นปลูกผักปลอดสารพิษ และทำการเกษตรพอเพียง
 
 
  © Copyright 2003 YMCA All Right Reserved.